Mục Tiêu Nghề Nghiệptruy Lượt Xem:932

Hướng dẫn hạch toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng TK 3522 phản ánh số dự phòng bảo hành công trình xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao trong kỳ của Doanh nghiệp

Nguyên lý kế toán

Theo Thông Tư 200, để hạch toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng, kế toán sử dụng Tài khoản 3522.

Tài khoản 3522 – Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: Là tài khoản dùng để phản ánh số dự phòng bảo hành công trình xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao trong kỳ của Doanh nghiệp.

Khi Doanh nghiệp xây lắp công trình xây dựng, kế toán sẽ trích lập khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng. Khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng là một trong những khoản dự phòng phải trả của Doanh nghiệp, nó được lập vào cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ.

hạch toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ - dự phòng bảo hành công trình xây dựng.

Hướng dẫn hạch toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng khi trích lập dự phòng bảo hành cho từng công trình xây dựng.

Kế toán tiến hành trích lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng cho từng công trình, hạng mục mà DN đã hoàn thành và bàn giao. Khi xác định số chi phí bảo hành công trình xây dựng, hạch toán:

Nợ TK 627: Khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng phải trả

Có TK 3522: Khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng phải trả.

Hạch toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng theo TT200Hạch toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng đã lập.

Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng đã lập ban đầu như: Chi phí nguyên vật liệu; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí khấu hao tài sản cố định; … Kế toán sẽ hạch toán theo 2 trường hợp xảy ra, đó là: Trường hợp DN tự bảo hành công trình xây dựng; Trường hợp DN không tự bảo hành công trình xây dựng mà giao cho đơn vị trực thuộc hoặc thuê ngoài. Hạch toán cụ thể như sau:

Trường hợp DN tự bảo hành công trình xây dựng.

Khi DN tự bảo hành công trình xây dựng, kế toán hạch toán từng nghiệp vụ như sau:

– Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành như: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, …, hạch toán:

Nợ các TK 621, 622, 627, …: Trị giá các khoản chi phí liên quan phát sinh

Nợ TK 133: Tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338, …: Tổng trị giá các khoản chi phí phí trả.

– Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển chi phí bảo hành thực tế phát sinh trong kỳ, hạch toán:

Nợ TK 154: Chi phí bảo hành thực tế phát sinh trong kỳ

Có các TK 621, 622, 627, …: Chi phí bảo hành thực tế phát sinh trong kỳ.

– Khi bàn giao công trình đã hoàn thành việc sửa chữa, bảo hành, hạch toán:

Nợ TK 3522: Khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Nợ TK 632: Số chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chi phí thực tế về bảo hành

Có TK 154: Chi phí bảo hành thực tế phát sinh trong kỳ.

Bạn hãy xem thêm link phía dưới đây

Trường hợp DN không tự bảo hành công trình xây dựng mà giao cho đơn vị trực thuộc hoặc thuê ngoài.

Khi DN không tự bảo hành công trình xây dựng mà giao cho đơn vị trực thuộc hoặc thuê ngoài tiến hành bảo hành. Kế toán hạch toán từng nghiệp vụ như sau:

– Khi giao cho đơn vị trực thuộc hoặc thuê ngoài thực hiện việc bảo hành, hạch toán:

Nợ TK 3522: Khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Nợ TK 632: Số chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chi phí thực tế về bảo hành

Có các TK 331, 336…: Tổng chi phí bảo hành công trình xây dựng.

– Khi thời hạn bảo hành công trình đã hết mà công trình xây dựng không phải bảo hành. Hay số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây dựng lớn hơn chi phí thực tế phát sinh. Kế toán phải hoàn nhập số chênh lệch, hạch toán:

Nợ TK 3522: Khoản dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Có TK 711: Thu nhập khác.


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn